DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK) umožňuje provádění kvalitativního nebo kvantitativního výzkumu, průzkumu nebo šetření (dále jen Výzkum) v rámci absolventské, bakalářské nebo diplomové práce.

K podání Žádosti o provedení výzkumu v rámci závěrečné nebo diplomové práce je třeba, aby student striktně dodržel následující postup. Uvedený postup je zároveň jedinou možnou cestou, jak uskutečnit Výzkum u ZZS KHK.

Uchazeč o provedení výzkumu (dále jen Uchazeč) podává žádost prostřednictvím on-line webového rozhraní na stránkách https://www.zzskhk.cz/dotaznik. Prostřednictvím on-line formuláře přichází ihned automatická odpověď o zaevidování žádosti. K vyplněné žádosti přikládá uchazeč plánovaný dotazník/výzkumný záměr a zároveň doklad o zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,-Kč. Platba bude provedena pouze převodem na účet ZZS KHK u Komerční banky Hradec Králové, č. účtu: 37237511/0100. Poplatek je nevratný bez ohledu na kladné nebo zamítavé vyřízení žádosti

Do 10 dnů od podání žádosti proběhne kontrola správnosti formálních náležitostí a Uchazeč obdrží odpověď od pověřeného pracovníka Odboru vzdělávání a řízení kvality o předání žádosti k posouzení a připomínkování vedoucímu Odboru vzdělávání či pověřenému zástupci. O výsledku rozhodnutí je uchazeč vyrozuměn e-mailem nejpozději do 30 dnů od podání Žádosti.

Dotazník je v případě schválení v nezměněné formě prostřednictvím ZZS KHK distribuován elektronickou formou (zasláním krátkého průvodního textu a odkazu na e-mailové adresy vybrané skupiny zaměstnanců ZZS KHK – např. všichni zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí záchranáři, lékaři, vedoucí pracovníci výjezdových základen atd.). Informaci o rozeslání materiálů uchazeč obdrží e-mailem.

 

Nebudou poskytovány citlivé nebo osobní údaje respondentů ani organizace. ZZS KHK si vyhrazuje právo ke zhlédnutí práce před jejím publikováním, v případě nesouhlasu ZZS KHK s uvedenými daty nebo závěry práce, je student povinen nepřistoupit k jejich interpretaci a zároveň se zavazuje k dodání konečné podoby výsledků v elektronické podobě.

 

Uchazeč dále bere na vědomí:

 • ZZS KHK si vyhrazuje právo provádění výzkumu neschválit, a to i bez uvedení důvodu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. V některých případech může ZZS KHK v odůvodnění zamítavého stanoviska definovat podmínky, za kterých je možné žádost přezkoumat (např. anonymizace dat, změna otázek v dotazníku, oprava nepřesných formulací apod.).
 • Účast respondentů v dotazníkovém šetření je bezplatná, dobrovolná a nelze ji v případě schválení provedení výzkumu ze strany vedení ZZS KHK nařídit.
 • ZZS KHK neumožňuje výzkum/šetření formou rozhovorů se zaměstnanci a z provozních, ekonomických a ekologických důvodů formou distribuce tištěných papírových dotazníků.

ŽÁDOST O POVOLENÍ KVALITATIVNÍHO/KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU V RÁMCI ZÁVĚREČNÉ/ DIPLOMOVÉ PRÁCE
  Přílohy:
  Navrhovaný dotazník:
  Doklad o zaplacení administrativního poplatku:

  Odesláním žádosti potvrzuji:

  • Přečetl/a jsem, porozuměl/a souhlasím s pravidly schvalování žádosti.
  • Uvedené údaje jsou pravdivé.
  • K žádosti přikládám přílohy: navrhovaný dotazník a doklad o zaplacení administrativního poplatku.
  • Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění dotazníkového šetření na ZZS KHK. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu výkonu činnosti uchazeče podle této směrnice a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).