ZACHRAŇUJEME VAŠE ŽIVOTY OD ROKU 2004

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území Královéhradeckého kraje, na území o rozloze 4 759 km² s počtem obyvatel 555 267  (dle ČSÚ k 31. 12. 2022). Hlavním úkolem ZZS KHK je na základě tísňové výzvy poskytovat přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, to přímo na místě události. Zdravotnická záchranná služba je základní složkou Integrovaného záchranného systému (IZS).

ZZS KHK vznikla v roce 2004. V uvedeném roce došlo ke sloučení všech zdravotnických záchranných služeb na území Královéhradeckého kraje. Tehdy se jednalo o 18 posádek ve 12 městech. Jednotlivé posádky byly buď součástí okresních či městských nemocnic (Jičín, Nový Bydžov, Hořice, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Náchod). Dále se jednalo o příspěvkové organizace zřizované okresními úřady (ZZS okresu Trutnov a ZZS okresu Náchod) a o příspěvkovou organizaci zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví České republiky (Územní středisko záchranné služby v Hradci Králové).

Aktuálně ZZS KHK provozuje 33 výjezdových týmů, které jsou rozmístěny na 17 výjezdových základnách ve 14 městech.
Z toho je 10 výjezdových skupin s lékařem:
1x LZS – letecká záchranná služba (Hradec Králové)
2x RLP – rychlá lékařská pomoc (Broumov, Vrchlabí)
7x RV – rendez-vous (Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov n/K, Jaroměř, Nový Bydžov)

a 23 výjezdových skupin bez lékaře
23x RZP – rychlá zdravotnická pomoc (Hradec Králové 5x, Trutnov 2x, Náchod 2x, Jičín 2x, Rychnov n/K 2x, Jaroměř 2x, Nový Bydžov 1x, Dvůr Králové n/L 1x, Opočno 1x, Broumov 1x, Vrchlabí 1x, Nová Paka 1x, Hořice 1x, Temný Důl 1x)

ZZS KHK zajišťuje dvě základní zdravotní služby.

  1. zdravotnickou záchrannou službu
    Jedná se o poskytování přednemocniční neodkladné péče poskytované pacientovi přímo na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.
  2. převoz pacientů neodkladné péče (PPNP)
    Jedná se o službu, která spočívá v přepravě pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.


Struktura ZZS KHK:

Ředitelství

Centrální řídící a koordinační pracoviště pro poskytování zdravotnické záchranné služby a pro činnosti k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje, které zahrnuje zejména činnosti ekonomického, organizačního a technického charakteru.

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS)

ZOS je centrálním pracovištěm zajišťujícím operační řízení a které pracuje v nepřetržitém režimu. Provádí příjem a vyhodnocení tísňových volání, převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek integrovaného záchranného systému a od orgánů krizového řízení. Vydává pokyny výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev. Poskytuje instrukce k zajištění první pomoci prostřednictvím rad po telefonu, je-li nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události. Spolupracuje s operačními středisky a informačními středisky integrovaného záchranného systému. Koordinuje činnost pomocných operačních středisek. Zajišťuje komunikaci s poskytovateli akutní lůžkové péče. Koordinuje předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče. Koordinuje přepravu pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Výjezdové základny

Výjezdovou základnou je pracoviště, odkud je na pokyn operátora ZOS vysílána výjezdová skupina.

Výjezdové skupiny

Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotnickou záchrannou službu. Výjezdová skupina má nejméně 2 členy. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), jejichž členem je lékař, a výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání (zdravotničtí záchranáři). Podle typu dopravních prostředků, které využívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení na pozemní a letecké. Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému (rendez vous – RV), kdy operátor zdravotnického operačního střediska vysílá na místo události více výjezdových skupin, z nichž alespoň jedna disponuje lékařem. Výjezdové skupiny se setkají na místě události a vykonávají činnost na místě události podle situace samostatně nebo společně.

Pracoviště krizové připravenosti

Pracoviště krizové připravenosti je určeno pro koordinaci úkolů vyplývajících pro Zdravotnickou záchrannou službu z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systému. Koordinuje psychosociální intervenční služby pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby. Koordinuje vzdělávání a výcvik pro plnění úkolů v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Podílí se na vzdělávání a výcviku složek integrovaného záchranného systému k poskytování neodkladné resuscitace. Pracoviště krizové připravenosti zpracovává návrh traumatologického plánu.

Vzdělávací a výcvikové středisko.

Pracoviště zajišťující vzdělávání a výcvik především pracovníků ZZS KHK k zajištění vysoké erudice a profesionality výkonu zdravotnického povolání. Vzdělává a koordinuje činnost dobrovolníků, tzv. „first responederů“.