PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBA

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je v naší organizaci zavedenou službou, která je našimi zaměstnanci využívána dvěma směry.

Poskytování kolegiální, peer podpory, je určeno všem pracovníkům záchranné služby, a to především v situacích psychicky nadlimitní zátěže, která je spojena především s výkonem profese, ale i v dalších nadlimitně zatěžujících situacích, do kterých se zdravotníci ve výjezdových skupinách, ale i na Krajském operačním středisku dostávají. Peer podpora je dále zaměstnanci hojně využívána i v dalších případech psychické nepohody, která mnohdy může ztížit soustředění a pracovní nasazení. Cílem služby je normalizace stresové reakce a snížení rizika profesního pochybení, prevence syndromu vyhoření či výskytu posttraumatické stresové poruchy.

Peer péče poskytuje dvě formy podpory – skupinovou a individuální podporu. Skupinová podpora ( debriefing, defusing, demobilizace) je specifická metoda v rámci CISM, je poskytována druhý den až čtyři týdny po události, cílem je uzavření události, zmírnění příznaků stresu. Skupinová podpora je uskutečňována v místě mateřského pracoviště zaměstnance, čas intervence mají zaměstnanci počítán jako výkon práce a je uhrazen. Individuální podpora zaměřena na zmírnění akutních obtíží v náročných životních situacích formou aktivního naslouchání, emoční podpory, poskytnutí empatie, doporučení, s cílem obnovení vlastních sil, zmírnění stresové reakce, případně předání zasaženého do další péče. Individuální intervence je na rozdíl od skupinové přísně anonymní, důvěrná a pro zaměstnance zcela bezpečná. Individuální podporu mohou zaměstnanci čerpat při osobním setkání, ale i telefonicky, emailem. Obě podpory jsou zaměstnancům poskytovány zcela bezplatně.

O poskytnutí psychosociální intervenční služby je oprávněn požádat zaměstnanec sám, a to koordinátora nebo kteréhokoli peera, kdykoli v průběhu nebo po skončení zatěžující události.

V roce 2016 peeři ZZS KHK uskutečnili 23 individuálních intervencí a dvě skupinové podpory.

 

Druhý směr SPIS podpory se zaměřuje na poskytování první psychické pomoci na místě události, v souvislosti se zásahem zdravotnické záchranné služby. První psychická pomoc je poskytování psychické podpory osobám tzv. sekundárně zasaženým v akutní stresové reakci (pozůstalým, rodinným příslušníkům, svědkům události a další veřejnosti), a to v situacích nadlimitního psychického zatížení, způsobeného tragickou událostí. Může se jednat o události spojené se ztrátou blízké osoby, úmrtí dětí, suicidia, mimořádné události a jiné. Zdravotnický intervent poskytuje v případě potřeby první psychickou pomoc na místě události sekundárně zasaženým, kteří jeví známky akutní stresové reakce. Sdílí se zasaženými emoce, usnadňuje práci zdravotnickému týmu při kontaktu s blízkými pacienta, vysvětluje postup zdravotnických pracovníků, případně dalších záchranných složek, podává informace, umožňuje důstojné rozloučení se zemřelým, případně umírajícím. V indikovaných případech zajišťuje psychicky zasaženým také další péči. Jde nejčastěji o příbuzné pacientů či zemřelých, ale také svědky tragických událostí a další osoby.

První psychická pomoc je poskytována při individuálních událostí např. úmrtí dětí, vážná dopravní nehoda, úmrtí rodičky, neúspěšná kardiopulmonální resuscitace především mladých lidí, sebevražedné pokusy, dále u hromadných neštěstí, mimořádných událostí s větším počtem zasažených, přírodních katastrofách, teroristických či násilných činech.