EU - VÝCVIKOVÁ ZÁKLADNA LZS

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Heliport LZS Hradec Králové

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nového pracoviště Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcvikové haly) a pořízení simulátorů pro práci v obtížných podmínkách (včetně figurín pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem), lezeckého trenažéru a videokonferenčního zařízení pro zajištění adekvátní výuky složek IZS.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace zařízení Heliport LZS stávajícího Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK nacházejícího se v Hradci Králové, a to prostřednictvím vybudování nového pracoviště (přístavby stávajícího objektu) a jeho vybavení specializovanými simulátory. Vytvořeno bude unikátní zázemí pro zajištění specializovaného výcviku v oblasti traumatologie a zásahů při mimořádných událostech s hromadným postižením osob, v návaznosti na potřeby současné praxe.

V souladu s programovým dokumentem IROP a specifickým cílem 1.3 bude v rámci projektu kladen důraz na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k řešení reálných situací v rámci přednemocniční neodkladné péče.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici nově vybudované pracoviště Vzdělávacího a výcvikového střediska – Heliport LZS, které bude zaměřené na specifickou oblast v rámci přednemocniční neodkladné péče, a to na nácvik provádění záchranných prací v obtížných podmínkách a na mimořádné události s hromadným postižením osob, zároveň bude rozšířeno zázemí pro výcvik členů letecké záchranné služby. Zmodernizované Vzdělávací a výcvikové středisko bude odpovídat požadavkům současné praxe a umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, prostřednictvím kterých dojde ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční neodkladné péče.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.