VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO

Výuka a vzdělávání je realizována prostřednictvím Vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS). Název přesně vychází ze zákona o zdravotnické záchranné službě. Zákonem je definováno VVS především funkčně. Není zvláštní předpis jak obsahově, finančně, materiálně a formálně realizovat vzdělávání. Pro účely zprávy o činnosti předkládáme struční přehled fungování a řešení zmíněných otázek.

Vzdělávací a výcvikové středisko realizuje interní a externí vzdělávací potřeby v urgentní medicíně a přednemocniční neodkladné péče. Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, Farmaceutickou fakultou UK, Fakultou vojenského zdravotnictví, Univerzitou Pardubice, Střední zdravotnickou školou v Hradci Králové a dalšími národními (Česká resuscitační rada, ČLS JEP Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, Českou společností anesteziologie a urgentní medicíny) a mezinárodními institucemi (European resuscitation council). V roce 2015 začala fungovat pracovní skupina vzdělavatelů záchranných služeb při Asociaci zdravotnických záchranných služeb. Vznikly nové webové stránky této spolupráce www.vzdelavanizzs.cz, komunikační portál a sdílené úložiště dat.

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK zajišťuje teoretickou a praktickou výuku pro vlastní zaměstnance, ale i pro základní složky Integrovaného záchranného systému, first respondery, odbornou i laickou veřejnost. K tomuto účelu slouží v hlavní budově ZZS KHK v Hradci Králové přednášková místnost vybavená moderní prezentační audiovizuální technikou a kvalitními výukovými pomůckami. V roce 2015 se kapacitně rozrostly výukové prostory o další 3 učebny, všechny dislokované na třetím patře hlavní budovy. Pro potřeby externího vzdělávání se po odstěhování Krajského zdravotnického operačního střediska začala připravovat nová multifunkční učebna ve druhém patře, které bude sloužit i potřebám krizové připravenosti a oblasti vztahů veřejnosti. Vzhledem k nárůstu požadavků na výuku se dále dislokuje výuka do prostor hangáru Letecké záchranné služby Hradec Králové v areálu fakultní nemocnice. A pro naší administrativní oblast Sever se výuka dislokuje do objektu Temný důl 24, který bude modernizován a nabídne obdobné zázemí jako v Hradci Králové.

Vzdělávání je proces nastavování vnějších podmínek (forma, obsah, motivace) tak, aby došlo k vnitřní změně u lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Vnitřní změnou cílíme na standard pro poskytování náležité kvality zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta a jeho okolí, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. K realizaci vzdělávacího procesu přistupujeme s poznáním andragogiky a osvědčil se nám model 4 interních pilířů vzdělávání a podpory kontinuálního vzdělávání.

Za klíčový moment vývoje vzdělávání v roce 2015 považujeme stabilizaci lidský zdrojů. Kvantitativní nároky pro zajištění výuky usnadnilo oddělení interní výuky a externí výuky. Za tímto účelem byla celá pracovní agenda směrem ven, včetně public relation a agendy tiskového mluvčího předána novému spolupracovníkovi. Následující tabulka představuje funkční rozdělení personálního zajištění výuky. Výuka z hlediska řízení je týmová, autority jsou dány organizačním řádem organizace.

Tento pracovní tým má k dispozici 15 střediskových instruktorů. Úzce spolupracuje s oddělením kvality a dále disponuje smluvním lektorským týmem. U smluvních lektorů se najímá především jejich odbornost pro realizaci cílů vzdělávání, vždy se jedná o přední odborníky na potřebné téma. Lektorský tým z řad našich lékařů a záchranářů se podílí na externí výuce odborné a laické veřejnosti.