OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

IČO: 48145122

Sídlo: Hradecká 1690/2A, 500 12, Hradec Králové 12

Web: www.zzskhk.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: advokat@decp.eu

 

(dále jen „ZZS KHK“)

1. KDO JSME A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Naším předmětem činnosti je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké jsou naše účely a právní základy pro zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • zlepšování služeb;
 • určení, obhajoba a vymáhání práv;
 • ochrana majetku a osob;
 • interní funkce nezbytné pro naši činnost, a to i na úrovni skupiny podniků, do které patříme (audit, controlling, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa atp.)
 • další oprávněné zájmy

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

 

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
 2. plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)
 3. právní povinnosti, zejména v oblasti zdravotnictví, jako zákon o zdravotnické záchranné službě, o zdravotních službách, o veřejném zdravotním pojištění, o ochraně veřejného zdraví apod.

 

 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zák. č. 187/20016 Sb., o nemocenském pojištění
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeob. zdrav. pojištění
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zák. č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě
 • zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • zák. č. 389/2013 Sb., o elektronických dokladech
 • zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zák. č. 389/2013 Sb., o elektronických dokladech
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 273/2008 Sb., o polici ČR
 • zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole + vyhláška č. 416/2004
 • zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Zpracování osobních údajů na základě dalších zákonných důvodů

Ochrana životně důležitých zájmů

Popis operací, které se provádějí za účelem ochrany životně důležitých zájmů

Důvody, proč ZZS KHK zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Poskytnutí neodkladné péče, v rámci které je provozována i převoz patologických novorozenců
 • Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)
 • Zdravotnická dokumentace
 • Vzdělávání
 • Škodní komise a pojistné události
 • Vymáhání pohledávek
 • Příchozí a odchozí úhrady
 • Oběh dokladů
 • Pokladny
 • Kamerové systémy
 • Výběrová řízení – veřejné zakázky
 • Smlouvy
 • Věda a výzkum

Plnění úkolů veřejného zájmu

 • Dokumentace a evidence osobních údajů při spolupráci s ostatními složkami IZS

 

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Jedná se o všechny údaje, které jsou nezbytné pro poskytování neodkladné přednemocniční péče. Tam, kde je to nezbytné, zpracováváme osobní údaje dalších osob (rodinní příslušníci, příbuzní příp. další zúčastněn osoby – oznamovatel. apod.).

Zpracováváme vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje, údaje týkající se zdravotního stavu nebo které zjistíme v průběhu poskytování péče.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, státní příslušnost, apod.);
 • údaje zvláštní kategorie (citlivé) týkající se zdravotní péče, zdravotního stavu
 • údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace
 • audio a video záznamy

 

3. ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme:

 1. Přímo od Vás.
 2. Z vlastní činnosti (zejm. informace týkající se poskytování zdravotní péče;
 3. Od jiných osob (správců), pokud je to nezbytné pro poskytování péče;
 4. Od jiných osob

 

4. KOMU MŮŽEME ÚDAJE PŘEDAT?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejm. o tyto kategorie Správců / Zpracovatelů:

 • Kategorie 1: Nemocnice
 • Kategorie 2: Komerční pojišťovny
 • Kategorie 3: Zdravotní pojišťovny
 • Kategorie 4: Správci IT systémů – IT společnosti, které dodali sw a mají do aplikací přístup (do databází apod.) nebo je spravují (tedy mají možnost se k OÚ dostat)
 • Kategorie 5: Právní společnosti, exekutoři apod.
 • Kategorie 6: Auditoři, akreditační společnosti
 • Kategorie 7: Úřady státní správy a orgány veřejné moci (Policie ČR, IZS, Soudy, registr smluv apod.)

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

 

5. KDY MŮŽEME PŘEDAT ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

 

6. JAK S ÚDAJI PRACUJEME?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru.

 

7. JAK DLOUHO MÁME ÚDAJE U SEBE?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. ZZS KHK se řídí směrnicí – Spisová služba, archivace a skartace dokumentu. Po skončení poskytnutí péče se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví popř. podle zvláštního zákona pro zdravotnickou dokumentaci).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

 

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

 • Právo na informace
  Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).
 • Právo na přístup
  Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.
 • Právo na opravu
  Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.
 • Právo na výmaz („být zapomenut“)
  Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).
 • Portabilita
  Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.
 • Právo vznést námitku
  Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.
 • Právo na omezení
  Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud:
  – popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
  – údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  – jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
  – zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
 • Právo obrátit se na dohled, soud
  Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

 

 

 

Jak můžete svá práva uplatit?

 1. e-mailem prostřednictvím formuláře
 2. poštou – prostřednictví formuláře (ke stažení na internetových stránkách Společnosti
 3. osobně
 4. datovou schránkou – prostřednictvím formuláře

 

Platnost: 25.5.2018

Vzor zadosti subjektu udaju